مقاله،علمی،تحقیق،پروژه پژوهش،دانلود،درسی،کشاورزی سمینار،همایش،ISI
Google

در اين وبلاگ

 

502: اثرات کاربرد پاییزی نیتروژن بر خصوصیات ریشه ژنوتیپ ها و ارقام مختلف گندم دیم

951

503: تاثیر آزادسازی تدریجی کود ازته از کود پلت شده دامی و اوره بر عملکرد گندم

952

504: بررسی تطابق آزاد سازی عناصر غذایی حاصل از تجزیه بقایای گیاهی با زمان مورد نیاز گندم (Synchronization)

953


505: ارایه استانداردهای ازت و رطوبت دو رقم CP48-103 و CP57-614 گیاه نیشکر جهت حداکثر عملکرد در شرایط کشت و صنعت کارون به منظور بومی کردن الگوی کشت کراپ لاگ

954

506: بررسی تاثیر مصرف نیتروژن و گوگرد بر عملکرد دانه و روغن کلزا در منطقه شهرکرد

955

507: بررسی تاثیر میزان و زمان مصرف نیتروژن در افزایش عملکرد کمی کیفی میوه بادام (رقم مامایی)

956

508: تاثیر عناصر ریزمغذی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای سینگل کراس 704

957

509: بررسی تغییرات مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در تناوب زراعی با استفاده از اطلاعات میدانی و فناوری ساماانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: منطقه خوراسگان استان اصفهان)

958

510: نقش ضایعات آلی (کود حیوانی، تفاله لیمو) و سولفات روی بر میزان جذب روی توسط گیاه ذرت در خاکهای منطقه جیرفت

959

511: بررسی تاثیر سطوح مختلف ازت و کود دامی بر رشد و عملکرد دو رقم لیلیوم

960

512: اثر روش های مختلف مصرف مس بر عملکرد، غلظت و مقدار کل مس ماده خشک گندم در یک خاک شور آهکی

961

513: بررسی عکس العمل گندم به منابع و مقادیر مختلف فسفر تحت شرایط شور (قم)

962

514: بررسی تاثیر منابع پتاسیم (سولفات و کلرور) و زمان مصرف آنها بر عملکرد برنج در مازندران

963

515: اثر متقابل آهن و روی بر عملکرد، برخی صفات زراعی و خصوصیات کیفی الیاف پنبه (رقم ورامین) در شرایط شور

964

516: اثر مقادیر و منابع مختلف کودهای نیتروژنه بر عملکرد، اجزا عملکرد و کارآیی زراعی نیتروژن در پنبه (رقم ورامین)

965

517: بررسی اثر روشهای مختلف مصرف عناصر پرمصرف و کم مصرف بر غلظت این عناصر در برگ زیتون (رقم زرد) در شرایط باغی

966

518: تغییر غلظت عناصر غذایی برگ پسته در سه زمان نمونه برداری در منطقه انار رفسنجان

967

519: اثر ورمی کمپوست های مختلف غنی شده با آهن و روی بر وزن خشک و درصد جوانه زنی ذرت

968

520: بررسی پاسخ گیاه کلزا به کاربرد مقادیر و روشهای مختلف مصرف فسفر در استان مرکزی

969

521: استفاده از کلروفیل سنج جهت ارزیابی وضعیت نیتروژن گیاه لوبیا

970

522: مطالعه پاسخ گیاه لوبیا به مصرف کود روی در خاکهای استان مرکزی

971

523: تاثیر مصرف خاکی و محلول پاشی روی و مس بر خصوصیات کمی و کیفی پسته

972

524: اثر کود گاوی و گوسفندی با و یا بدون آبشویی بر رشد، ترکیب شیمیایی و قرائت کلروفیل متر شاخساره دو رقم سویا (.Glycine max L) در مرحله رویشی

973

525: بررسی اثرات ازت و پتاسیم روی برخی صفات کمی و کیفی چغندرقند در منطقه رودشت اصفهان

974

526: مدیریت بهینه کودهای ازته در زراعت طالبی با کاربرد مالچ پلاستیکی

975

527: تاثیر کاربرد گوگرد، مواد آلی و باکتری تیوباسیلوس بر خصوصیات خاک آهکی

976

528: اثرات کود آلی، نیتروژن و تعداد برداشت اسفناج در اراضی شالیزاری مازندران

977

529: مقایسه اثرات کود شیمی-آلی شبنم نسبت به کودهای شیمیایی رایج بر عملکرد کمی و کیفی پسته رقم احمد آقایی

978

530: تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و بور بر عملکرد گوجه فرنگی در محیط کشت پرلیت

979

531: تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و پتاسیم بر عملکرد و کیفیت میوه گوجه فرنگی در محیط کشت پرلیت

980

532: تاثیر پرلیت، کود حیوانی و کمپوست در گسترش کشت دیم درختان زیتون

981

533: روابط همبستگی فسفر قابل جذب و شکلهای فسفر معدنی با رشد، غلظت فسفر و مقدار فسفر بخش هوایی برنج در خاکهای شالیزاری شمال ایران

982

534: تاثیر pH و نسبت نیترات به آمونیوم محلول غذایی بر غلظت و مقدار عناصر K, MG, Ca و Na ریشه ها و اندامهای هوایی اسفناج (.Spinacia oleracea L)

983

535: بررسی تاثیر مصرف نیتروژن و گوگرد بر عملکرد دانه کلزا

984

536: بررسی تاثیر گوگرد و منیزیم بر خواص کمی و کیفی آفتابگردان

985

537: تاثیر مقدار و روش های مصرف کودهای حاوی آهن بر جذب آهن و عملکرد سویا در یک خاک آهکی

986

538: تاثیر غبار حاصل از قوس الکتریکی کوره های صنایع فولاد بر Ec, pH و غلظت عناصر غذایی محلول حاصل از انکوباسیون

987

539: بررسی تاثیر نوع و مقدار مواد ارگانیک (کود آلی) بر تولید ماده خشک (بیوماس) گیاه دارویی اکیناسه پورپورا در محیط کشت گلدانی

988

540: بررسی مقادیر متفاوت ازت در تاریخ کاشت های تاخیری بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا

989

541: بررسی اثر کاربرد کود منیزیم، گوگرد و باکتری تیوباسیلوس تیواکسیدانز بر صفات کمی و کیفی ارقام کلزا

990

542: تعیین حد بحرانی مس و ارزیابی تاثیر کاربرد سولفات مس بر گیاه برنج

991

543: بررسی اثر کودهای ازته و پتاسیمی بر شاخص تحمل به تنش خشکی STI در گندم دیم

992

544: بررسی اثر کود حیوانی، تلقیح بذر با ازتوباکتر و مصرف کود اوره بر کمیت و کیفیت گندم دیم

993

545: تاثیر خصوصیات خاک در امتداد توپوگرافی منطقه روی محصول کلزا

994

546: اثرات مقادیر و منابع گوگرد در باغهای سیب استان آذربایجان شرقی

995

547: برهمکنش رقم و مکان بر آهن-کارایی ارقام مختلف گندم نان در خاک های آهکی

996

548: تهیه نقشه حاصلخیزی خاک ایستگاه تحقیقات کشاورزی اسلام آباد غرب با استفاده از تکنیک زمین آمار

997

549: اثرات کوتاه مدت کود کمپوست بر حاصلخیزی و غلظت کادمیوم و آهن در دو خاک آهکی و گیاه ذرت

998

550: تاثیر افزایش فسفر در خاک آهکی تیمار شده با لجن فاضلاب شهری بر رشد و عملکرد ذرت

999

551: بررسی اثر محلول پاشی ازت بر وزن خشک و برخی از شاخصهای رشد در دو گونه گندم و تریتیکاله در منطقه دامغان

1000

552: بررسی امکان استفاده از ضایعات صنعتی پلیمری به عنوان منبع تامین روی در گیاه

1001

553: مطالعه تاثیر هیدروترمال پرایمینگ بذر ذرت رقم S.C704 بر بهبود مصرف نیتروژن در خاک

1002

554: تاثیر شوری بر نسبت عناصر در مراحل رویشی رشد گندم

1003

555: تاثیر کود اوره بر تجمع نیترات در اسفناج در دو زمان برداشت صبح و عصر

1004

556: اثرات نیترات سدیم و کلریدسدیم بر عملکرد بیولوژیکی و درصد آلکالوئید در برگ گیاه پروانش

1005

557: بررسی اثرات فسفر تازه و باقیمانده در تناوب زراعی گندم و ذرت در کرتهای دائم

1006

558: بررسی اثرات کود نیتروژن و تعداد سرچر بر عملکرد علوفه، دانه و سایر خصوصیات کیفی جو کارون در منطقه خوزستان

1007

559: بررسی اثرات مدت و غلظت های مختلف کلرورکلسیم بر روی برخی صفات انگور عسکری (تغذیه و حاصلخیزی)

1008

560: بررسی تاثیر روی و پتاسیم در افزایش مقاومت گندم به سرما

1009

561: بررسی ویژگی های فیزیولوژیک موثر بر عملکرد سویا (Glycin max (L.) Merr) در واکنش به مقادیر مختلف لجن فاضلاتب

1010

562: بررسی اثر مقادیر مختلف کود شیمیایی اوره در تجمع نیترات در میوه کدو خورشتی و اندام های قابل مصرف ریجان

1011

563: تاثیر سطوح مختلف اوره و کود دامی بر عملکرد و جذب آهن در اسفناج

1012

564: بررسی اثرات کاربرد پتاسیم، منیزیم و تاریخ کاشت بر غلظت پتاسیم، منیزیم و نیترات کاهو در کشت سوم

1013

565: تاثیر مقادیر مختلف اوره و کود دامی بر قابلیت استفاده عناصر غذایی خاک

1014

566: بررسی اثرات متقابل سطوح مختلف پتاسیم و ارقام گندم آبی

1015

567: بررسی و تخمین مقدار بور در آبهای مورد استفاده در کشاورزی در استان اصفهان

1016

568: تاثیر تغذیه روی بر خسارات اکسیداتیو ناشی از شوری بر غشا ریشه گندم

1017

569: بررسی اثرات مصرف گوگرد و تیوباسیلوس بر برخی صفات کمی و کیفی کنجد (.Sesame indicum L)

1018

570: مطالعه عملکرد و اجزا عملکرد ذرت (.Zea mays L) در واکنش به مقادیر و دوره های مختلف کاربرد ورمی کمپوست

1019

571: برهمکنش نیکل، منبع و مقدار نیتروژن بر نفوذپذیری غشای ریشه کاهو

1020

572: توانایی دو نوع گرامینه در جذب پتاسیم از فلوگوپیت

1021

573: بررسی تاثیر سطوح مختلف محلول پاشی مس و روی بر درصد روغن، پروتئین و غلظت مس و روی در دانه کلزا

1022

574: تاثیر کشت و کار بر مقدار عناصر ماکرو در خاک های با pH متفاوت

1023

575: بررسی اثرات سه ساله منیزیم و پتاسیم در گوجه فرنگی

1024

576: ارزیابی سطوح مختلف نیتروژن و روی بر عملکرد دو رقم ذرت هیبرید سینگل کراس 704 و 504

1025

شافع لیلا، صفاری مهری، امام یحیی، محمدی نژاد قاسم

1026

577: تاثیر بستر کشت و تعداد مرتبه محلول پاشی با آبلیموی ضایعاتی بر تولید نشا خیار در شرایط خاک آهکی

1027

کنگره علوم خاک ایران (مدیریت خاک و امنیت غذایی)  1388;24-21 تیر، 1388(11)

1028

578: تاثیر کودهای مختلف نیتروژن بر نیتروژن آلی محلول (DON) و نیتروژن معدنی محلول (DIN) دو خاک آلفی سول شمال ایران

1029

579: بررسی تاثیر مصرف توام کودهای نیتروژن، سولفات روی و کود بیولوژیک حاوی Azotobacter و Azospirillum بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزا

1030

580: تاثیر همکنش بور و روی بر عملکرد و درصد قند چغندرقند در منطقه سردسیر شمال استان فارس

1031

581: بررسی تاثیر مصرف زئولیت طبیعی بر کاهش تصاعد آمونیوم از خاک رسی تیمار شده با سه نوع کود شیمیایی نیتروژن دار

1032

582: بررسی مصرف سیلیس بر روی صفات مورفولوژیکی برنج و ایجاد مقاومت به کرم ساقه خوار نواری برنج ((Chilo suppressalis (walker)

1033

583: مقایسه رهاسازی پتاسیم از دو نوع میکای تری اکتاهدرال در ریزوسفر یونجه

1034

584: تاثیر آرایش کاشت و مقادیر مختلف نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ بهاره در منطقه سردسیر شمال استان فارس

1035

585: مطالعه اثر کودهای معدنی فسفره و آلی بر روی فرمهای مختلف فسفر تحت شرایط غرقاب

1036

586: مطالعه تاثیر منبع کود، روش مصرف کود و روش مبارزه با علفهای هرز بر بیوماس علفهای هرز در ذرت

1037

587: تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری به صورت جداگانه و غنی شده بر تجمع آهن، منگنز، مس و روی برگ و بذر کلزا (.Brassica napus L)

1038

588: تاثیر مقادیر و روشهای مصرف سولفات روی بر غلظت عناصر غذایی کم مصرف برنج هیبرید

1039

589: تاثیر مدیریت کود اوره بر عملکرد و میزان انتقال مجدد نیتروژن در اولین برنج هیبرید ایران (بهار 1) در مقایسه با ارقام متداول برنج در منطقه آمل

1040

590: بررسی اثر مقدار و تقسیط کود ازته و کم آبیاری بر روی عملکرد و کیفیت نانوایی ارقام گندم سردسیری

1041

591: تعیین غلظت بحرانی فسفر در برنج رقم قصر دشتی در خاک های آهکی شالیزارهای فارس

1042

592: ارزیابی وضعیت ماده الی خاک در اراضی کشاورزی استانهای جنوبی ایران (با تاکید بر چهار دشت عمده فارس)

1043

593: ارزیابی ژنوتیپ های جدید گندم نان (.Triticum aestivum L) از لحاظ تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی و رشد گیاهچه

1044

594: بررسی تاثیر سه سال مصرف ورمیکمپوست بصورت جداگانه و غنی شده بر برخی صفات زراعی برنج در مرحله گلدهی

1045

595: تاثیر نیتروژن، روی و بور بر عملکرد و کیفیت انگور عسکری

1046

596: تعیین بهترین زمان مصرف کودهای گوگردی در خاکهای زیرکشت گندم منطقه سردسیر شمال استان فارس

1047

597: تعیین وضعیت تغذیه ای خیار سبز گلخانه ای توسط روش انحراف از درصد بهینه (DOP) در برخی از گلخانه های اصفهان

1048

598: مدیریت مصرف کود نیتروژن در رژیم های آبیاری مختلف زراعت کلزا در اراک

1049

599: تاثیر مقادیر و انواع مختلف کمپوست و کود شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج (رقم فجر)

1050


نوشته شده در تاريخ ۱۳٩٠/٦/٩ admin توسط 
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است